Ana içeriğe atla

T.C.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin idari süreçler, fiziki koşullar, sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirlemek, bunun için yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin yapısını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin yapısı, işleyişi ve görevleri ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 15’inci maddesi ile 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon

Yönetmeliği’nin 11’inci ve 12’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

 1. Akademik birim; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
 2. Akademik birim yönetim kurulu; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Yönetim Kurullarını,
 3. Birim; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Engelli Öğrenci Birimini,

 

a) Birim koordinatörü; Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörünü,

b) Birim koordinatör yardımcısı; Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısını,

c) Birim komisyonu; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Engeli Öğrenci Birimi Komisyonunu,

d) Engelli öğrenci; Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kayıtlı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sonucunda toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenci ya da üniversite bünyesinde açılan kurs ya da sertifikaya yönelik eğitim programlarına katılan kişiyi,

e) Engelli öğrenci birimi ofisi; Engelli öğrencilere haftanın beş günü her türlü bilgi, rehberlik ve destek hizmetini sunan ofisi,

f) Engelli öğrenci temsilcisi; Birim tarafından tespit edilen üniversitedeki engelli öğrenciler tarafından, kendi aralarından iki yıl süre ile seçilen engelli öğrenciyi,

g) Engelli öğrenci akademik birim temsilcisi; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin akademik birimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

h) Rektör; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

i) Üniversite; Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrenci Biriminin Organları ve Birim Organlarının Görevleri

 

Birimin organları

MADDE 5 - (1) Birimin organları; birim komisyonu, birim koordinatörü, birim koordinatör yardımcısı ve engelli öğrenci akademik birim temsilcileridir.

Birim koordinatörü

MADDE 6 - (1) Birim koordinatörü; komisyonun çalışmalarını yürütmek, birimin çalışmalarını koordine etmek, komisyon toplantılarına başkanlık etmek amacıyla Rektör tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilen eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör

Yardımcısıdır. Birim koordinatörü, birim komisyonunun doğal üyesidir. 

Birim koordinatörünün görevleri 

MADDE 7 - (1) Birim koordinatörünün görevleri; a) Birimi temsil etmek,

 1. Birim çalışmalarını koordine etmek, 
 2. Birimin faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 3. Birimin yıllık bütçesini hazırlamak,
 4. Komisyon toplantılarının gündemini belirlemek,
 5. Komisyon toplantılarına başkanlık etmek,
 6. irimin çalışmalarına ilişkin yıllık raporlar hazırlayıp rektörlük makamına sunmak,
 7. irimin personel ihtiyacını tespit etmek, komisyonun görüşünü alarak rektörlük makamına sunmak,
 8. Komisyon kararları ile birim faaliyetlerinin uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamaktır.

Birim koordinatör yardımcısı

MADDE 8 - (1) Birim koordinatörü tarafından, engelli öğrenci birimi komisyonunda görevlendirilen akademik personel arasından üç yıl süre için seçilen kişidir.

Birim koordinatör yardımcısının görevleri 

MADDE 9 - (1) Birim koordinatör yardımcısının görevleri;

 1. Birimin faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde birim koordinatörüne yardımcı olmak,
 2. Birim koordinatörünün olmadığı zamanlarda, yerine birim komisyonuna başkanlık etmek,
 3. Birim komisyon kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlama konusunda birim koordinatörüne yardımcı olmak,
 4. Komisyon kararlarını ilgili akademik ve idari birimlere bildirmek,
 5. Birim koordinatörünün gerek duyduğu hallerde engelli öğrenci biriminin işleyiş ve görevleriyle ile ilgili diğer işleri yürütmektir.

Birim Komisyonu

MADDE 10 - (1) Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, Engelli Öğrenci Biriminin karar organıdır. Birim komisyonu;

Birim koordinatöründen, 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi, Strateji

Geliştirime Dairesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi, Öğrenci İşleri

(2) Dairesi Başkanları ile engelli öğrenci akademik birim temsilcileri ve engelli öğrenci temsilcisinden oluşur.(1)

Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üst üste üç toplantıya mazeret olmaksızın katılmayan komisyon üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Çekilmiş sayılan, görevinden istifa eden/istifa etmiş sayılan veya başkaca sebeplerle komisyon üyeliği sona eren kişilerin yerine ilgili akademik birimden yeni bir temsilci görevlendirilir. Herhangi bir sebeple üyeliği sona eren komisyon üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Görev süresi biten komisyon üyeleri tekrar görevlendirilebilirler. 

Birim Komisyonunun görevleri

 

MADDE 11 - (1) Birim Komisyonunun görevleri;

 1. Her akademik yıl öncesinde toplanıp engelli öğrenci biriminin yıllık eylem planını hazırlamak,
 2. Birim yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
 3. Gündemdeki konuları ve birim komisyon üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
 4. Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,
 5. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,
 6. Birim koordinatörünün çağrısı üzerine toplanmak ve birim koordinatörü tarafından belirlenen toplantı gündemindeki konulara ilişkin kararlar almak, 
 7. Birimin yıllık faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmektir. Birim Komisyonunun karar alma süreci

MADDE 12 - (1) Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar, birim koordinatör yardımcısı aracılığıyla gereği yapılmak üzere ilgili birimlere üç iş gün içinde iletilir.

Engelli öğrenci temsilcisi 

MADDE 13 - (1) Birim tarafından üniversitede tespit edilen engelli öğrenciler tarafından, kendi aralarından iki yıl süre ile Engelli Öğrenci Temsilcisi seçilir. Seçimin yapılmasına ilişkin işlemler birim tarafından gerçekleştirilir. Süresi biten Engelli Öğrenci Temsilcisinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Engelli öğrenci akademik birim temsilcisi

MADDE 14 - (1) Engelli öğrenci akademik birim temsilcisi; Ankara Sosyal Bilimler

Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerle, engelli öğrenci birimi arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olan akademik personeldir. Engelli öğrenci akademik birim temsilcileri; fakültelerde dekanın, enstitülerde enstitü müdürlerinin, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda müdürlerin önerisi üzerine rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

Engelli öğrenci akademik birim temsilcisinin görevleri

MADDE 15 - (1) Engelli öğrenci akademik birim temsilcinin görevleri; 

 1. Görevli bulunduğu fakültede birim komisyon kararlarının uygulanması sağlamak,
 2. Birim koordinatörlüğü ile görevli bulundukları fakültelerde öğrenim gören engelli öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite idaresi arasında koordinasyonu sağlamak, 
 3. Bulunduğu fakültedeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların giderilmesi için Engelli Öğrenci Birimiyle iletişime geçmektir.
 4. Komisyon üyeliği sona eren kişinin akademik birim temsilciliği görevi de kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

Engelli Öğrenci Birimi Ofisi  

3 (1) 07/06/2018 tarihli ve 2018/48 no’lu Senato Kararı ile bu fıkraya “İdari ve Mali İşler Dairesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “Öğrenci İşleri Dairesi” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 16 - (1) Engelli Öğrenci Birimi Ofisinde görev yapacak idari personel rektör tarafından görevlendirilir. Ofise, engelli öğrencilerin kolay ulaşabilecekleri bir oda tahsis edilir. 

Engelli Öğrenci Birimi Ofisinin görevleri

MADDE 17 - (1) Engelli Öğrenci Birimi Ofisinin görevleri;  

 1. Engelli Öğrenci Biriminin görevleri doğrultusunda birimin çalışmalarından engelli öğrencileri haberdar etmek, 
 2. Engelli öğrencilerden gelen talepleri dinlemek,
 3. Öğrencilere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sağlamak,
 4. Sorunların çözülmesi için öğrencilere gereken desteği sağlamak,
 5. Engeli Öğrenci Biriminin sekretarya işlerini yürütmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri

 

MADDE 18 - (1) Engelli Öğrenci Biriminin görevleri;

 1. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine kayıt yaptıran engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari süreçler, fiziki koşullar, barınma, sosyal ilişkiler ve benzeri konularda ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi, eğitim hayatının yanında sosyal hayata etkin katılımlarının sağlanabilmesi için öneriler sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak, 
 2. Engelli öğrencilerin akademik, fiziki ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için eğitim ortamının engelli öğrencilere göre uygunlaştırılması, engelli öğrencilere yönelik araç gereç temin edilmesi, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelli öğrencilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak, 
 3. Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren dokümanlar hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
 4. Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek; diğer öğrenci ve akademisyenlere yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 5. irimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
 6. Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
 7. Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
 8. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
 9. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını ve fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim sürecini engelli öğrenciler için de eşit hale getirmek için engelli öğrencinin engelinin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre sınavlarda ihtiyaç duyabileceği ek süre, özel mekân, ek materyal, refakatçi okuyucu gibi gereksinimlerini karşılamak için gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak, 
 10. İstihdam olanaklarına ve mesleklere ilişkin bilgi veren kitapçıklar hazırlamak ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak,
 11. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek, 
 12. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan yapılar ile açık alanları engelli öğrencilere ulaşılabilir kılmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 20 - (1) Bu yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 - (1) Bu yönergeyi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.